.۲۳۹

.۲۰۴

-.۲۱۶

۰٫۲۶۱

.۱۰۵

۰٫۵۸۲

جدول ۱۰-۴: روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات منفی

.۳۰۸

.۰۳۳

.۵۵۳

۰٫۰۰

.۵۵۱

۰٫۰۰

جدول ۱۱-۴ : رابطه­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه کلمات به کار رفته راجع به انرژی اتمی ایران

بی بی سی

آمریکا

-۰٫۰۹۳

۰٫۲۷۴

۰٫۳۰۸

۰٫۰۰۱

۰٫۱۸۸

۰٫۰۲۵

عدم

-۰٫۲۳۹

۰٫۰۰۴

۰٫۳۹۶

۰٫۰۰۱

۰٫۰۶

۰٫۴۷۸

همکاری

۰٫۱۷۸

۰٫۰۳۴

۰٫۰۴۲۹

۰٫۰۰۱

۰٫۳۶۴

۰٫۰۰۱

آژانس-انرژی اتمی

۰٫۰۳۱

۰٫۷۱۵

۰٫۲۰۵

۰٫۰۱۴

۰٫۲۰۶

۰٫۰۱۴

ایران

۰٫۲۲۱

۰٫۰۰۸

۰٫۲۷۹

۰٫۰۰۱

۰٫۴۹۳

۰٫۰۰۱

هشدار دادن

-۰٫۰۸

۰٫۳۴۳

۰٫۰۳۳

۰٫۰۰۱

۰٫۱۶۳

۰٫۰۵۲

نماینده

۰٫۱۷۶

۰٫۰۳۶

۰٫۰۳۱۲

۰٫۰۰۱

۰٫۲۸۱

۰٫۰۰۱

خواست‌ها

۰٫۴۳۱

۰٫۰۰۱

۰٫۰۳۹۶

۰٫۰۰۱

۰٫۰۳۵۵

۰٫۰۰۱

غیرقانونی دانستن

۰٫۲۳۸

۰٫۴

۰٫۲۷۴

۰٫۰۰۱

-۰٫۰۷۵

۰٫۳۷۸

وی ا آ

آژانس-انرژی اتمی

۰٫۰۳۱

۰٫۷۱۵

۰٫۲۰۵

۰٫۰۱۴

۰٫۲۰۶

۰٫۰۱۴

خواستار

۰٫۰۴

۰٫۶۳۴

۰٫۴۷۶

۰٫۰۰۱

۰٫۲۶۱

۰٫۰۰۲

دسترسی

۰٫۰۱۳

۰٫۸۷۷

۰٫۴۲۱

۰٫۰۰۱

۰٫۳۱۸

۰٫۰۰۱

فوری

۰٫۰۴۸

۰٫۵۷۶

۰٫۵۱

۰٫۰۰۱

۰٫۲۲۵

۰٫۰۰۷

بازرسان

۰٫۰۶۵

۰٫۴۴۳

۰٫۳۱۴

۰٫۰۰۱

۰٫۰۷۴

۰٫۳۸۷

رادیوفردا

اتحادیه اروپا

-۰٫۱۳۲

۰٫۱۱۷

۰٫۰۴۹۳

۰٫۰۰۱

۰٫۲۸۸

۰٫۰۰۱

رادیوفردا

اتحادیه اروپا

-۰٫۱۳۲

۰٫۱۱۷

۰٫۰۴۹۳

۰٫۰۰۱

۰٫۲۸۸

۰٫۰۰۱

مانع تراشی

-۰٫۲۲۳

۰٫۰۰۸

۰٫۲۹۲

۰٫۰۰۱

۰٫۰۸۵

۰٫۳۱۲

بازرسی

۰٫۰۶۵

۰٫۴۴۳

۰٫۰۳۱۴

۰٫۰۰۱

۰٫۰۷۴

۰٫۳۸۴

آژانس-انرژی اتمی

۰٫۰۳۱

۰٫۷۱۵

۰٫۲۰۵

۰٫۰۱۴

۰٫۲۰۶

۰٫۰۱۴

غیرقابل قبول دانستن

۰٫۲۶۴

۰٫۰۰۱

۰٫۳۲۵

۰٫۰۰۱

-۰٫۰۶۳

۰٫۴۵۷

فارس نیوز

سخن پراکنی

-۰٫۲۲۵

۰٫۰۰۷

۰٫۲۸۴

۰٫۰۰۱

-۰٫۰۵۵

۰٫۵۱۳

فرستاده

۰٫۰۳۹

۰٫۶۴۵

۰٫۳۶۸

۰٫۰۰۱

۰٫۲۰۲

۰٫۰۱۶

امریکا

-۰٫۰۹۳

۰٫۲۷۴

۰٫۳۰۸

۰٫۰۰۱

۰٫۱۸۸

۰٫۰۲۵

آژانس-انرژی اتمی-

۰٫۰۳۱

۰٫۷۱۵

۰٫۲۰۵

۰٫۰۱۴

۰٫۲۰۶

۰٫۰۱۴

جلسه

۰٫۰۵۴

۰٫۵۴۷

۰٫۰۴۴۹

۰٫۰۰۱

۰٫۰۱۷

۰٫۸۴۸

شورای حکام

۰٫۰۵۶

۰٫۵۰۷

۰٫۲۰۵

۰٫۰۱۴

علیه

-۰٫۱۸۸

۰٫۰۲۵

۰٫۳۲۵

۰٫۰۰۱

۰٫۰۳۱۴

۰٫۰۰۱

ایران

۰٫۲۲۱

۰٫۰۰۸

۰٫۲۷۹

۰٫۰۰۱

۰٫۴۹۳

۰٫۰۰۱


فرم در حال بارگذاری ...

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
برانگیختگی/خوشایندی برانگیختگی/غلبه غلبه /خوشایندی همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری
برانگیختگی/خوشایندی برانگیختگی/غلبه غلبه /خوشایندی همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری
کلمات برانگیختگی/خوشایندی برانگیختگی/غلبه غلبه /خوشایندی همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری